Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT: CLUB ESPORTIU SOLC

En compliment de l'obligació prevista per l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, i per la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, l'informem que la nostra política amb relació a la protecció de les dades personals que ens faciliteu, és la següent:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

El responsable del tractament de les vostres dades personals i dels menors que sigueu pare, mare, tutor, tutora o representant legal, és el Club Esportiu SOLC, amb NIF G43459502, i amb domicili al Campus Educatiu de Tarragona, Autovia de Salou, s/n, Tarragona, 43006.

QUINES DADES TRACTEM?

Al Club Esportiu SOLC, només tractem les dades personals següents: nom, NIF, domicili, adreça electrònica, telèfon, i les dades de salut imprescindibles per a gestionar les necessitats educatives, socials i esportives específiques de les persones associades i les seves famílies.

AMB QUINA FINALITAT SON TRACTADES LES SEVES DADES PERSONALS?

La recollida i el tractament de les seves dades personals es realitzen amb l'exclusiva finalitat de poder organitzar les activitats del Club Esportiu SOLC i gestionar-les.

En cap cas la informació personal que ens faciliteu serà utilitzada per a l'elaboració de perfils.

QUINA ÉS LA BASE JURÍDICA QUE ENS LEGITIMA PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS?

En compliment de l'establert per l'article 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, us informem que la base jurídica per al present tractament és la vostra vinculació com a associat/da o col·laborador al Club Esportiu SOLC.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per a atendre les finalitats del tractament descrites als apartats anteriors.

ÉS OBLIGATORI QUE ENS FACILITEU LES VOSTRES DADES?

En cas de no facilitar-nos les dades referents a nombre, NIF, domicili, adreça electrònica, telèfon i les dades de salut imprescindibles dels menors assistents a les activitats del Club, ens serà impossible poder gestionar la seva participació en aquests, per això l'entrega d'aquestes dades és imprescindible.

CEDIREM LES VOSTRES DADES PERSONALS A TERCERS?

Com a norma general, les vostres dades personals no se cediran a tercers excepte obligació legal o consentiment previ facilitat per la persona titular d'aquestes dades o el seu representant legal, però sí que seran entregats a les entitats organitzadores de tornejos, campionats, federacions esportives, altres clubs esportius, o qualsevol altra associació o entitat de l'àmbit educatiu, esportiu o social amb la que el Club Esportiu SOLC col·labori o en activitats que participin els esportistes de la nostra entitat.

REALITZAREM TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE LES VOSTRES DADES?

No, excepte quan sigui imprescindible per a la participació dels atletes o els col·laboradors en campionats d'àmbit internacional.

QUINS SÓN ELS DRETS QUE PODEU EXERCIR AMB RELACIÓ AL TRACTAMENT QUE EN FEM DE LES VOSTRES DADES?

Tal com es disposa als articles 15 a 22 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, i 12 i següents de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, incloses l'elaboració de perfils, dirigint-vos per escrit a través de correu electrònic a: clubsolc@gmail.com

Igualment, teniu dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat prèviament per al tractament de les vostres dades personals.

Per últim, us informem que teniu també dret a plantejar la corresponent reclamació, si considereu que hem vulnerat algun dels drets que el Reglament de Protecció de Dades o la seva norma de desenvolupament us reconeixen.